13/12/2009

Guías de lectura para secundaria

Polo Nadal regala libros en galego !.
Aí vos vai unha selección feita pola Coordinadora DE EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO MORRAZO .Tamén podedes ver as guías de infantil e primaria.


Primaria:

30/11/2009

25/11/2009

ANXO FARIÑA PRESENTANDO OS MEGATOXOS

O día 23 presentoulle aos alumnos de 1º da ESO o seu 3º libro da serie dos megatoxos, acabado de saír do prelo." OS MEGATOXOS E OS TEMPLARIOS DA LUZ".
En datas vindeiras darémoslle publicidade á entrevista que lle ían facer os moz@s.23/11/2009

Comentario falado do libro "rebeldes"

Fálanos do libro Daniel Piñeiro de 3º da ESO.


09/11/2009

MAGOSTO 2009

A festa do magosto non podía faltar un ano máis entre nós.
O día cuberto de neboeiros mestos e a poalla lenta e constante non nos amedrentou, e continuamos coa fixa idea de facelo no día programado.
Castañas picadas, paus e carozos listos para queimar e a tropa de 4º da ESO cos ánimos despregados para comezar o traballo.
Adiante co lume !, adiante coas castañas !, adiante coa música e o baile dos nosos compañeiros e compañeiras !, adiante un ano máis o magosto no illa de ONS .


07/11/2009

1ª ASEMBLEA DA CGENDL.SANTIAGO 7-11-2009

"NON TEREMOS MEDO NIN PREGUIZA PARA TRABALLAR A PROL DA NOSA LINGUA"

Valentina Formoso, elixida coordinadora xeral este sábado na primeira asemblea da CGENDL, resumiu deste xeito as liñas de actuación do colectivo para o futuro inmediato. Ademais, denunciou o recorte dos apoios institucionais.

No transcurso da asemblea, na que se escolleu por unanimidade o Consello Directivo para os próximos dous anos, aprobáronse os principios que rexerán o colectivo e o seu plano de traballo anual. Entre as actividades previstas está unha campaña de sensibilización dirixida á comunidade escolar; programas de intercambio entre estudantes; e o fomento do galego nas novas tecnoloxías.
QUE É A COORDINADORA GALEGA DE ENDL (CGENDL)?
A Coordinadora Galega de ENDL (Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística)
está formada por equipos de centros públicos, privados e concertados, e deles formamos
parte profesionais do ensino que levamos anos traballando a prol do galego; persoas de
ideoloxías moi plurais, unidas por un mesmo ideario lingüístico: o galego é a lingua
propia de Galicia, tal e como di o noso Estatuto de autonomía.
A Coordinadora naceu en abril de 2009 e foi creada coa intención de coordinar
actividades e experiencias dos equipos de toda Galicia, e ademais servirlle de voz pública
aos ENDL que traballan nos centros de ensino.
A CGENDL non se sumará como tal a ningún colectivo, aínda que poderá impulsar
accións e todas aquelas actividades coherentes cos seus obxectivos.
OBXECTIVOS DA COORDINADORA
1. Contribuír ao fomento da lingua galega nos centros de ensino.
2. Organizar accións conxuntas para todos os ENDL para optimizar recursos e
enerxías.
3. Potenciar o intercambio de experiencias.
4. Coordinar as actuacións entre os diferentes centros.
5. Contar cunha voz representativa do colectivo de ENDL nas relacións coas
administracións (Xunta, deputacións, concellos, servizos de normalización, etc.);
6. Funcionar como plataforma de intercambio, tanto de actividades dos equipos como
de formación, isto é, dinamizar e asesorar.
7. Ofrecerlle ao conxunto do colectivo materiais innovadores de apoio didáctico e
recursos de interese.
8. Propiciar o encontro con persoas e organizacións vinculados ás tarefas
normalizadoras.
9. Visualizar na sociedade o traballo dos equipos a través de canles de divulgación e
comunicación sólidas .
QUE QUEREMOS?
1. QUE a lingua galega siga sendo parte do noso patrimonio cultural e da nosa
identidade e, como tal, un ben común que nos une.
2. QUE se garanta que todo o alumnado sexa competente nas dúas linguas cooficiais
da Comunidade ao final do ensino obrigatorio. Só a partir do coñecemento e da
ausencia de prexuízos lingüísticos é posible a liberdade de elección de linguas.
3. QUE na actual situación sociolingüística de Galicia, na que o galego está a perder
falantes -como demostran os datos do Mapa Sociolingüístico de Galicia- o sistema
educativo ofreza ao alumnado espazos de uso, porque as linguas apréndense
usándoas.
4. QUE non se discrimine o alumnado por razón de lingua, tal e como se regula na
Constitución Española no artigo 14 e no Estatuto de autonomía de Galicia no artigo
5.4.
5. QUE o noso alumnado estea formado para poder desenvolverse nunha Europa
plurilingüe. Diversos estudos demostran que o alumnado de comunidades bilingües
obtén iguais ou mellores resultados académicos cós das comunidades
monolingües.

11/09/2009

Animación divertida de Portugal dando pequenos consellos de como evitar a propagación da gripe A

DEBUXOS ANIMADOS , ANIMANDO Á PREVENCIÓN

26/06/2009Reunión da coordinadora de equipos de normalización co conselleiro de educación e máis o secretario xeral de política lingüística

Propostas para o consenso da Coordinadora Galega de ENDL.

A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGENDL) quere mostrar a súa preocupación e malestar ante a polémica que se orixinou nos últimos tempos arredor da lingua galega no ensino. Esta polémica é moi negativa para a convivencia nos centros e polo tanto para a educación en xeral e para a lingua galega en particular. Por este motivo a CGENDL quere facer algunhas PROPOSTAS PARA O CONSENSO:

1. O marco lexislativo educativo ten que evitar a confrontación na comunidade escolar.
2. O alumnado non pode ser segregado por razón de lingua.
3. Débese garantir a presenza do galego no ensino ao 50% como mínimo para poder acadar a competencia nas dúas linguas cooficiais. Só así o alumnado poderá escoller en liberdade.
4. Téñense que elaborar materiais didácticos, de calidade e actualizados, en lingua galega para todas as materias e todos os ciclos educativos, que suplan as carencias existentes.
5. Hai que ofrecerlle ao profesorado cursos de reciclaxe e capacitación en lingua galega; para isto é imprescindible contar cun programa previo de formación de formadores.
6. Cada centro debe seguir elaborando o seu Proxecto lingüístico, que é a base para que os ENDL desenvolvan as súas funcións unha vez analizada a situación sociolingüística do centro.
7. Decreto de infantil.
1. Nesta etapa débese garantir que o alumnado adquira de forma oral e escrita o coñecemento das dúas linguas oficiais tendo en conta que a lingua minorizada precisa de maior reforzo.
2. Propoñemos que avalíen os resultados das liñas de galego en infantil de cara a manter este programa. Os informes elaborados nestes centros valoran moi positivamente estes proxectos xa que permitir
on conseguir que todo o alumnado adquirise a competencia nas dúas linguas oficiais, fose cal fose a lingua inicial dos rapaces e rapazas.
8. Equipos de Normalización e Dinamización.
1. Débense implementar programas de formación en dinamización lingüística para o profesorado interesado.
2. Hai que potenciar as coordinacións intercentros.
3. Téñense que consolidar as funcións das coordinadoras provinciais dependentes da SXPL.
9. A administración debe realizar campañas efectivas de dignificación da lingua, que comecen polo propio goberno da Xunta. A situación do galego é moi delicada, por iso algunhas accións e declaracións realizadas nos últimos tempos cuestionan o labor de recuperación do galego feito ata o momento.
10. Parécenos inadecuado que a enquisa sexa a base dun decreto novo. Esta consulta, tal e como foi realizada, non pode ter ese peso nunha lexislación educativa. En cambio, débense ter en conta conta os diferentes datos sociolingüísticos existentes tirados de estudos elaborados con rigorosidade (MSG, IGE), así como os diferentes Proxectos Sociolingüísticos de Centro realizados nos últimos anos.

Por todo isto desde a CGENDL, como parte fundamental do sistema educativo, queremos participar na elaboración de calquera documento que lexisle o uso das linguas no ensino.

18/06/2009

PRECONCEPTOS SOBRE AS LINGUAS

Conferencia do profesor Juan Carlos Moreno Cabrera da universidade autónoma de Madrid
falando das linguas,en pasado, presente e futuro.

08/06/2009

MANIFESTO DA COORDINADORA DE ENDL DE GALICIA


http://www.coordinadoraendl.org/index.phpAPOIA COA TÚA FIRMA O IDIOMA

A nosa firma é unha das letras que forma parte das miles de palabras do noso idioma !.

Adhesión de docentes


Os Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística abaixo asinantes queren manifestar a súa preocupación ante a intención do novo goberno de derrogar o Decreto 124/2007 polo que se regula o uso e promoción do galego no sistema educativo. Como dinamizadores lingüísticos, pero moi especialmente como profesionais do ensino que somos, queremos facer constar o seguinte:

1. Este decreto desenvolve o Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia no ano 2004 e elaborado, na parte referida á educación, por unha comisión na que se integraban representantes das ANPAS, do profesorado, das organizacións pedagóxicas e das patronais do ensino concertado.

2. Supón a superación dunha lexislación, o Decreto 247/95, que -despois de 12 anos de aplicación- tiña demostrado que non estaba respondendo aos obxectivos para os que fora deseñada, tal como poñen de manifesto os últimos datos do Mapa Sociolingüístico de Galicia.

3. Persegue como finalidade última que o alumnado acade, ao rematar os seus estudos, unha plena competencia lingüística que o capacite para expresarse oralmente e por escrito nas dúas linguas oficiais de Galicia, no marco dun ensino plurilingüe.

4. Favorece que cada centro elabore o seu propio Proxecto lingüístico, documento que debe ser aprobado polo Consello Escolar e que, polo tanto, require a implicación e o consenso de toda a comunidade educativa: profesorado, alumnado, pais/nais, persoal non docente e representantes dos concellos.

Dado que consideramos as medidas que se establecen no decreto como unha achega importante na tarefa dinamizadora e normalizadora que realizamos nos centros e que non pasou tempo suficiente para avaliar se os seu resultados satisfán os obxectivos para os que foi aprobado, solicitámoslle ao novo goberno que manteña os compromisos acordados pola comunidade educativa e o Parlamento galego no Plan xeral de normalización da lingua galega.http://www.coordinadoraendl.org/docentes.php?#anc
Coordinadora Galega de ENDL

QUE É UN ENDL (Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística)?

É un órgano consultivo e dinamizador dos centros de ensino para os eidos lingüístico e cultural. Forma parte da estrutura administrativa, docente e didáctica dos centros e está integrado por mestres/as e profesores/as dos distintos niveis, por alumnos/as (cando a idade o permite) e por representantes do persoal non docente.

A súa función primordial é conseguir que os alumnos/as poidan chegar a ser competentes na lingua galega e usala digna e normalmente.

QUE É A COORDINADORA GALEGA DE ENDL?

A Coordinadora Galega de ENDL (Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística) é unha plataforma creada coa intención de coordinar actividades e experiencias, e ademais servirlle de voz pública aos ENDL que traballan nos centros de ensino.

Está formada por Equipos de centros públicos, privados e concertados, e deles formamos parte profesionais do ensino que levamos anos traballando en prol do galego; persoas de ideoloxías moi plurais, unidas por un mesmo ideario lingüístico: o galego é a lingua propia de Galicia, tal e como di o noso Estatuto de Autonomía.

QUE QUEREMOS?

  1. QUE a lingua galega siga sendo parte do noso patrimonio cultural e da nosa identidade e, como tal, un ben común que nos une.
  2. QUE se garanta que todo o alumnado sexa competente nas dúas linguas cooficiais da Comunidade ó final do ensino obrigatorio. Só a partir do coñecemento e da ausencia de prexuízos lingüísticos é posible a liberdade de elección de linguas.
  3. QUE na actual situación sociolingüística de Galicia, na que o galego está a perder falantes como demostran os datos do Mapa Sociolingüístico de Galiciao sistema educativo ofreza ó alumnado espazos de uso, porque as linguas apréndense usándoas.
  4. QUE non se discrimine o alumnado por razón de lingua, tal e como se regula na Constitución Española no artigo 14 e no Estatuto de Autonomía de Galicia no artigo 5.4.
  5. QUE o noso alumnado estea formado para poder desenvolverse nunha Europa plurilingüe. Diversos estudos demostran que o alumnado de comunidades bilingües obtén iguais ou mellores resultados académicos cós das comunidades monolingües.

30/05/2009

O GALEGO NA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Científicos galegos no exterior fan público un manifesto en defensa da lingua
Artigo publicado en VIEIROS
vieiros
Nove destacados investigadores, vencellados ao Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), dan un paso adiante para rebater prexuízos lingüísticos.


O forte debate sobre a normalización lingüística que se está a dar no noso país nos últimos meses trascende as nosas fronteiras. Un grupo de nove científicos galegos vinculados ao Centro Europeo de Investigación Nuclear (un dos máis prestixiosos do mundo) acaba de dar un importante (polo seu simbolismo) paso adiante en defensa da lingua do país. Nun manifesto que remiten a Vieiros subliñan que, contra o que sosteñen algúns, o galego é un idioma plenamente válido para a investigación científica.

Ofrecémoslles o manifesto íntegro:

Unha achega ao debate sobre o galego desde o CERN
Somos un conxunto de físicos e enxeñeiros galegos vencellados ao Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) en Xenebra, a día de hoxe uns dos laboratorios científicos máis importantes do mundo. Desde a distancia, levamos meses asistindo ao debate que se está a xerar sobre a posición que debe ocupar a lingua galega no noso sistema educativo. Esta cuestión está a provocar unha confrontación continua de posturas e opinións que se estende a distintos ámbitos da nosa sociedade. Se ben consideramos este debate lexítimo tamén coidamos que as posturas deben ser mantidas e defendidas desde a máis absoluta rigorosidade, a mesma pola que nós estamos rexidos nas nosas actividades científicas. E vémonos na obriga de intervir cando determinados argumentos que non seguen esta máxima aparecen por parte de persoas cunha opinión que non se restrinxe ao ámbito privado.

En declaracións ao “Faro de Vigo”, o voceiro da “Confederación das Asociacións de Pais de Alumnos de Colexios Concertados” (Congapa), José Ramón Hermida, dicía: “Utilicemos el sentido común. Químicas o Físicas, con tantas nomenclaturas internacionales, no se pueden dar en gallego. No podemos retroceder”. Ben, for desde a ignorancia, for intencionadamente, declaracións deste tipo resultan totalmente inadmisíbeis. E dicimos isto con coñecemento de causa, pois no noso ámbito de traballo estamos acostumados a ter conversas de alto nivel científico de temas moi diversos en galego. Nun entorno no que temos a sorte de traballar con algúns dos mellores físicos e enxeñeiros do mundo, o galego está, modestamente a través de nós, presente como vehículo de comunicación científica. E para isto é un idioma exactamente igual de válido que o francés, o alemán ou, desde logo, o castelán. Ben é certo que o galego non é empregado para as comunicacións nin publicacións científicas a grande escala, pero é necesario que se saiba que tampouco o é o castelán. A lingua franca da ciencia desde hai moitos anos é o inglés, e desde logo se algunha lle discutíu no pasado tal condición esa non foi o castelán.

O noso obxectivo con esta carta é simplemente evitar que se empreguen argumentos falsos (ou falseados) na discusión dun tema tan delicado e importante coma este. E tamén reivindicar o galego como lingua que nos identifica sen excluírnos estando como estamos lonxe da casa.

No CERN en Xenebra, a 26 de Maio de 2009,


Xabier Cid Vidal, Licenciado en Física e estudante de Doutoramento - USC, experimento LHCb.
Patricia Conde Muíño, Doutora en Física de Partículas, Investigadora do LIP (Laboratório de Física e Instrumentação de Física de Partículas) - Lisboa (Portugal), experimento Atlas.
Daniel Esperante Pereira, Enxeñeiro de Telecomunicacións e estudante de Doutoramento na USC, experimento LHCb.
Teresa Fonseca Martín, Doutora en Física de Partículas, investigadora asociada da Royal Holloway University - Londres (Reino Unido), experimento Atlas.
Abraham Gallas Torreira, Doutor en Física de Partículas, investigador Ramón y Cajal na USC, experimento LHCb.
Manuel Gallas Torreira, Doutor en Física de Partículas, antigo staff do CERN no departamento de Física Experimental.
Marcos Mariño Beiras, Doutor en Física de Partículas, Catedratico de Física Matemática na Universidade de Xenebra (Suíza).
Diego Martínez Santos, Licenciado en Física e estudante de Doutoramento - USC, experimento LHCb.
Cibrán Santamarina Ríos, Doutor en Física de Partículas, investigador asociado na McGill University - Montreal (Canadá), experimento Atlas.

17/05/2009

17 MAIO. NA DEFENSA DO GALEGO

Polas rúas de Santiago cheas de xente e de choiva,que non impediu que miles de galegos e galegas, nenos e nenas, mozos e mozas se manifestaran pola defensa do noso idioma.
Saíu a marcha ás 12,30 da alameda e rematou na praza da Quintana, con Mercedes Peón cantando a tódolos presentes.
No acto interveu Carlos Callón , a periodista Yolanda Castaño, a escritora Teresa Moure, o avogado Nemesio Barxa e Avelino Pousa Antelo coas súas 95 primaveras nas costas.
Rematouse o acto cantando o himno galego, e a praza estaba chea de xente, e a manifestación aínda estaba na praza de Vigo.
Tivo o acto unha segunda parte para toda a xente que non puido chegar a Quintana.
Foron dúas horas e media desfilando xente nunha serpe multicolor polas rúas de Santiago.
Na historia de Galiza non houbo unha manifestación tan multitudinaria na defensa do seu idioma.
12/05/2009

A mesa pola normalización
17 DE MAIO.- Homenaxe en Santiago a Avelino Pousa Antelo, Presidente de Honra da Mesa pola Normalización
[11/05/2009]

Avelino Pousa Antelo, Presidente de Honra da Mesa pola Normalización Lingüística, recibirá unha homenaxe este xoves día 14, en agradecemento pola súa traxectoria en defensa do país e coincidindo co seu 95º aniversario.

O acto, no que se presentará o libro e documental Lembranzas e reflexións de Avelino Pousa Antelo, celebrarase a partir das oito e media do serán no Teatro Principal de Santiago de Compostela, e nel intervirán, ademais do homenaxeado, Mini e Mero, David Otero e Xan Leira.

Colaboran na organización, ademais da Mesa, a Concellaría de Cultura e Centros Socioculturais do Concello de Santiago; o Concello de Teo; a Fundación Castelao; a Fundación Alexandre Bóveda; a Fundación Pedrón de Ouro; a Fundación Fernández Flórez e Memoria Galiza.

24/04/2009


As persoas que promovemos esta chamada queremos manifestar, perante as institucións de autogoberno e como aclaración perante a sociedade galega, o seguinte:

1.- O pobo galego ten dereito a que a súa lingua propia (orixinaria) sexa oficial a todos os efectos no seu ámbito territorial. Os usuarios do galego deben desfrutar no seu territorio do mesmo status legal que o castelán ten no seu.

2.- A situación do galego está moi lonxe de ser así. Non desfrutamos de dereitos lingüísticos plenos para desenvolver a nosa vida diaria con normalidade na nosa lingua na nosa terra. Son os falantes do galego os que resultan discriminados. É o galego o que corre perigo como idioma e os galego falantes os que non son debidamente respectados. Vivimos unha grande inxustiza que é a negación da igualdade e da verdadeira convivencia.

3.- Por iso, resulta realmente preocupante que, desde Madrid, con apoio de importantes medios de comunicación, haxa quen pretenda convencer á opinión pública de que o castelán corre perigo de desaparición e que os seus falantes son discriminados no noso país. Esta inversión da realidade ten como obxectivo que os falantes do galego non teñan dereitos lingüísticos e que os únicos deberes para as Administracións públicas se vinculen ao castelán.

4.- O verdadeiro problema non está na cooficialidade de idiomas como o galego, senón na actitude de quen nega a existencia de pobos e linguas diferentes no Estado español. Esta actitude si é a negación da convivencia e da igualdade. O proceso de normalización de usos do galego foi lento e, até hoxe, insuficiente para garantir o dereito a vivir nesta lingua. O que compre é respectar a legalidade vixente (Estatuto e Lei de Normalización Lingüística) e avanzar con cambios legais na dirección da igualdade e da convivencia. Xustamente a dirección contraria á proposta polos que pretenden a imposición do castelán como único idioma con dereitos e deberes para os cidadáns en todo o territorio do Estado.

5.-. Correspóndelle ao pobo galego, a través das súas institucións representantivas, definir a política lingüística acorde co criterio de cooficialidade e de lingua propia que mesmo o actual Estatuto recoñece para o noso idioma. Esperamos o compromiso das institucións de autogoberno na defensa da igualdade plena de dereitos para o galego e na aplicación de medidas a favor da normalización dos seus usos. Neste labor contarán sempre co noso apoio.

6.- Alertamos á sociedade galega para non se deixar confundir e instámola a cavilar sobre a verdadeira situación do galego no propio país. Defendemos un dereito humano elemental que nos define, ademais, como pobo diferenciado. Debemos ser firmes rexeitando todo posicionamento que persiga recortar dereitos ou retroceder no cativo camiño andado tanto nas administracións públicas, como na vida social.


Apoios ao Manifesto:
Promotores

Alfonso García Sanmartín
(presidente da Asociación Galega de Editores)
Ana Kiro
Avelino Pousa Antelo
Benigno Pereira
(presidente da Rede Galega de Empresas)
Bernardino Graña
Carlos Blanco
Carlos Callón
(presidente da Mesa pola Normalización Lingüística)
César Portela
Cesáreo Sánchez Iglesias
(presidente da Asociación de Escritores/as en Lingua Galega)
Eva Castro
Francisco Leiro
Ignacio Vilar
Isaac Alonso Estravís
Jorge Mira
Luís González Tosar
(presidente do PEN Clube – Galiza)
Manuel Gallego Jorreto
Manuel Rivas
Marcelino Fernández Mallo
Mercedes Peón
Nemésio Barxa
Sole González
(presidenta de IRIMIA)
Teresa Moure
Uxía Senlle
Xaquín Marín
Xoán Costa
(presidente da Asociación Socio-Pedagóxica Galega)
Xosé Lastra
(presidente de Nova Escola Galega)
Xosé Luís Méndez Ferrín
Xosé Manuel Pereiro
(decano do Colexio de Xornalistas)
Xosé Manuel Piñeiro
Xulia Vaquero
Xurxo Patiño
(presidente da Federación Galega de Libreiros)
Yolanda Castaño

23/04/2009

Visitounos Anxo Fariña

Actividade organizada polo departamento de galego para os cursos 1º e 2º da ESO

20/04/2009

REGUEIFAS
16/04/2009

MANIFESTO DA COORDINADORA DE ENDL DE GALICIA

Os Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística abaixo asinantes queren manifestar a súa preocupación ante a intención do novo goberno de derrogar o Decreto 124/2007 polo que se regula o uso e promoción do galego no sistema educativo. Como dinamizadores lingüísticos, pero moi especialmente como profesionais do ensino que somos, queremos facer constar o seguinte:

1. Este decreto desenvolve o Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia no ano 2004 e elaborado, na parte referida á educación, por unha comisión na que se integraban representantes das ANPAS, do profesorado, das organizacións pedagóxicas e das patronais do ensino concertado.

2. Supón a superación dunha lexislación, o Decreto 247/95, que -despois de 12 anos de aplicación- tiña demostrado que non estaba respondendo aos obxectivos para os que fora deseñada, tal como poñen de manifesto os últimos datos do Mapa Sociolingüístico de Galicia.

3. Persegue como finalidade última que o alumnado acade, ao rematar os seus estudos, unha plena competencia lingüística que o capacite para expresarse oralmente e por escrito nas dúas linguas oficiais de Galicia, no marco dun ensino plurilingüe.

4. Favorece que cada centro elabore o seu propio Proxecto lingüístico, documento que debe ser aprobado polo Consello Escolar e que, polo tanto, require a implicación e o consenso de toda a comunidade educativa: profesorado, alumnado, pais/nais, persoal non docente e representantes dos concellos.

Dado que consideramos as medidas que se establecen no decreto como unha achega importante na tarefa dinamizadora e normalizadora que realizamos nos centros e que non pasou tempo suficiente para avaliar se os seus resultados satisfán os obxectivos para os que foi aprobado, solicitámoslle ao novo goberno que manteña os compromisos acordados pola comunidade educativa e o Parlamento galego no Plan xeral de normalización da lingua galega.


Na ligazón seguinte podedes ver todolos centros que se sumarón ao manifesto
http://www.coordinadoraendl.org/

27/03/2009

Cine galego na TVG


a produtora VÍA LÁCTEA FILMES comprácese en anunciarvos a emisión na TVG da súa última longametraxe

PRADOLONGO NA TELEVISIÓN O DÍA 31 DE MARZO

O día 31 de Marzo ás 22:00 horas emitirase na TVG o filme PRADOLONGO.

Non deixes escapar a oportunidade de ver a longametraxe máis vista do cine galego.

Unha película que nos fala da nosa forma de ser, de vivir, de namorarnos, de medrar.

Un filme recoñecido máis alá das nosas fronteiras, e protagonizado por RUBÉN RIÓS,TAMARA CANOSA E ROBERTO PORTO.

PRADOLONGO LEVOU AO CINE A TODAS AS XERACIÓNS, NAMORANDO A NENOS, ADOLESCENTES E MAIORES. DESCÓBREA!

-Premio Cidade de San Sebastián. 56ª edición FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN.

- Premio especial 13ª edición FESTIVAL DE CINE INTERNACIONAL DE OURENSE.

-Premio Jerry Goldsmith. Mellor banda sonora e mellor compositora novel.

- Premio Medalla de ouro Park City Film Music Festival. Park City, Estado de Utah ao sudoeste dos Estados Unidos.


23/03/2009

REGUEIFEIROS NO ILLA DE ONS

Outro día máis tivemos connosco a Pinto de Herbón e máis o Caruncho,para facer unha selección de rapaces e rapazas que van participar no concurso provincial de regueifas en Pontevedra o día 17 de abril.O mércores 18 de marzo despois dunha sesión maxistral a cargo distes regueifeiros, escolléronse os seguintes alumnos/as:
.LUIS MARTÍNEZ GALLEGO
.ESTRELLA PÉREZ PORTO
.PEDRO NOVAS OTERO
.JOSUHA ACUÑA MARTÍNEZ
.IRENE CABANELAS MEIRA
.AGUSTÍN GALLEGO PIÑEIRO
.IDOIA CANCELAS LEÓN
.MAURO ÁLVAREZ MARTÍNEZ
.PATRICIA COMEDEIRO ALFAYA
.ELSA DUARTE SIMOES

Tamén queremos informarvos que o próximo día 31, volveran Pinto de Herbón e máis o Caruncho a facer dúas sesións ós alumnos/as de 4º da ESO e 2º A, e os cursos de1º da ESO .

06/03/2009

FALAR E ESCOITAR EN GALEGO

O venres 27 de febreiro 5 rapaces e rapazas do IES illa de Ons que forman parte do taller de oralidade, estiveron no CEIP a Pedra de Bueu,onde lle contaron os nenos/as de 1º de primaria catro contos.
" A TOUPIÑA ", contado polas rapazas de 4º da ESO, Yolanda e Seila.
" GAROTO EN BUSCA DUNHA ESTRELA" que o contaron Iria e María de 2º da ESO.
" AMORA" e " GÚSTAME O CHOCOLATE" que o contou Miguel Ángel de 2º da ESO.
Desde aquí dámoslle as grazas ,pola súa actitude e traballo desinteresado a prol da lectura, e desexamos que continúen facendo actividades tan gratificantes e interesantes en torno ós libros.